0901 325 666

Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất – kinh doanh thực phẩm

Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất – kinh doanh thực phẩm

+ Đó là chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 vừa được Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP triển khai. Đây là chỉ đạo trọng tâm, quyết liệt trong việc chuyển giao cách quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo tinh thần Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn, Nghị định 15 của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất – kinh doanh (S